Vedúci nákupu a logistiky

Topoľčany

YOUR TASKS

Brückner Slovakia je montážny závod skupiny Brückner Group.
Vďaka ekonomickému rastu spoločnosti rozširuje strategicky významný závod v Topoľčanoch svoje pôsobenie, a preto po prvýkrát obsadzujeme pozíciu vedúceho nákupu a logistiky.
Pozícia je zaradená na úrovni pod konateľa spoločnosti. Spolu s technickým vedúcim riadi operatívny nákup v spoločnosti.


Hlavná náplň vedúceho nákupu a logistiky:
• Zodpovedný za všetky nákupné a logistické činnosti, po zohľadnení aspektov kvality, ceny a služieb
• Člen tímu vedenia zodpovedný za funkčné oblasti nákupu, skladového hospodárstva, prípravy dodávania materiálu v procese montáže, ako aj v balení a preprave.
• Zodpovedný za realizáciu, koordináciu a zabezpečenie operatívneho procesu nákupu
1. Zabezpečenie objednávok
2. Monitorovanie priebehu dodávok
3. Vybavenie reklamácií
• Zabezpečuje realizáciu, koordináciu a operatívny proces obstarávania:
1. Odborné hodnotenie a vývoj dodávateľov
2. Vytvorenie vyváženého ekonomického vzťahu medzi dostupnosťou materiálu a
viazaním kapitálu
3. Zodpovednosť za celkovú spoluprácu s ostatnými oddeleniami a s nákupnými a
logistickými tímami v ďalších spoločnostiach Brückner Group.
• Rozvíja funkčné koncepty a strategické ciele ako súčasť stratégie rozširovania lokality Topoľčany:
1. Štruktúra zamestnancov (počet, pracovné vyťaženie, spolupráca)
2. Základné kompetencie, ochrana know-how
3. Logistika ( kontrola, rozsah dodávok)
4. Koordinuje prebiehajúce zákazky (využitie personálu a zdrojov)
• Vytvára pracovné prostredie, ktoré motivuje zamestnancov a podporuje ich v rozvoji zručností a v raste; je príkladom podnikových hodnôt
• Podporuje a buduje efektívne medzipodnikové pracovné vzťahy s oddeleniami v iných častiach spoločnosti, ako aj v dodávateľskej sieti.
• Riadi svoju oblasť, motivuje zamestnancov a je spôsobilý primerane reagovať na situáciu
• Zaisťuje, aby sa dodržiavali príslušné zákonné podmienky a požiadavky, ako aj pokyny spoločnosti a dôsledne vykonáva opatrenia v oblasti bezpečnosti, ochrany zdravia a životného prostredia

 

Nástupný plat: 2 800 EUR/mesiac

YOUR PROFILE

• Dokončené inžinierske štúdium technického zamerania (strojárske vzdelanie výhodou)
• Min. 5 rokov odborných a manažérskych skúseností v oblasti materiálového hospodárstva v strojárstve.
• Fundované technické, podnikovo-hospodárske, obchodné znalosti
• Skúsenosti s budovaním a vedením tímov
• Skúsenosti s prácou s internými a externými obchodnými partnermi v medzinárodnom prostredí; ideálne vlastné pracovné skúsenosti v zahraničí
• Plynulá znalosť cudzích jazykov v obchodno – technickej oblasti (nemčina alebo angličtina)
• Ochota príležitostne cestovať
• Vedúca osobnosť a tímový hráč s citom pre dodávateľov, výrobky a trhy
• Strategické schopnosti v kombinácii s dobrým analytickým porozumením, úsudkom a štruktúrovaným prístupom
• Nadšenie pre budovanie nových štruktúr , optimalizácie procesov a riadenie s citom pre ukazovatele
• Vytvára pracovné prostredie, ktoré motivuje a podporuje ostatných, aby plne využívali svoje schopnosti

We make decisions – and take responsibility.

 

INTERESTED? APPLY NOW

Complete application please send to
personalne@brueckner.sk

Personálne oddelenie
Priemyselná ulica 4873
955 01 Topoľčany
Slovakia